ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)


Дана оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі «Замовник») та є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг, розміщений у мережі Інтернет за адресою reels-skills.com.ua та може надсилатися на електронну пошту Замовника (далі Договір) на наступних умовах:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:
1.1.  Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов даного Договору без будь-яких виключень та/або обмежень і є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.
1.2.  Замовник – особа, яка здійснила Акцепт умов даного Договору і стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років і має намір отримати послуги Виконавця в порядку і на умовах, визначених цим Договором.
1.3.  Виконавець — Товариство з обмеженою відповідальністю "Ланет Дабл Клік" (суб’єкти підприємницької діяльності), яке має право надавати послуги, передбачені цим Публічним  договором (офертою). Найменування Виконавця вказується в рахунку чи інших документах на оплату Послуг.
1.4.  Програма – цілісна сформована сукупність онлайн занять (вебінарів, уроків), електронних версій аудіо-, відеозаписів занять, семінарів, курсів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов’язаних між собою і структурованих на визначену тему, що захищені законодавством України в сфері інтелектуальної власності, доступ до яких надається через Сайт або Веб-сторінку для використання Замовником.
1.5.  Онлайн заняття (вебінар, урок) – це виступ, лекція, промова, що відбуваються в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій шляхом надання Замовнику Персонального посилання (доступу) на умовах цього Договору.
1.6.  Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права  і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих в межах адреси, доступ до яких здійснюється через вказану адресу мережі Інтернет.
1.7.  Персональне посилання – персональний формалізований відповідно до стандартів мережі Інтернет запис адреси Сайту або його частини (Веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Сайту в мережі Інтернет.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1.  Договір укладається між Виконавцем і Замовником послуг у формі договору приєднання.
2.2.  Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.
2.3.  В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги.
2.4.  Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов даного Договору.
2.5.  Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
2.5.1. Заповнення Замовником заявки на участь у Програмі;
2.5.2. Оплати Замовником послуги в повному обсязі;
2.5.3. Проставлення відповідної відмітки «ознайомився (-лася) з умовами даного договору та приймаю його умови».
2.6.  Перелік Послуг  та вартість їх надання розміщені на Сайті.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


3.1.  Вартість Послуг залежить від обраної Програми та зазначається на Сайті Виконавця або вказується у рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на участь у Програмі.
3.2.  Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.
3.3.  Замовник здійснює оплату Послуг на умовах 100% попередньої оплати.
3.4.  За домовленістю Сторін Замовнику може бути надано право сплачувати вартість Послуг частинами.
3.5.  Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.
3.6.  Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті.
3.7.  Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.
3.8.  У випадку оплати Послуги частинами і невнесення будь-якої із частин оплати в обумовлений строк, Виконавець має право відмовити Виконавцю у наданні доступу до відповідної Програми без повернення сплачених коштів.

3.9. Після закінчення курсу доступ до матеріалів зберігається протягом 30 днів.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

4.1.  Для отримання Послуг Виконавця Замовник заповнює на Сайті Заявку на участь у Програмі та оплачує Послуги одним із способів, доступних на сайті.
4.2.  Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на адресу електронної пошти, вказаної при заповненні заявки на участь у Програмі, направляється лист з підтвердженням та Персональне посилання з даними для входу на навчальну платформу.
4.3.  У випадку неотримання протягом 2 (двох) робочих днів Замовником Персонального посилання, Замовник повинен звернутися в службу підтримку Виконавця шляхом направлення листа  на електронну пошту: info@reels-skills.com.ua
4.4.  Персональне посилання є дійсним для одного Замовника, що отримав вказане посилання. Забороняється передача Персонального посилання третім особам.
4.5.  Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності і безпеки доступу до свого Персонального (Особистого) кабінету, а також всі дії, що відбуваються за допомогою Персонального (Особистого) кабінету, і зобов’язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки Персонального кабінету (Особистого). 
4.6.  Для отримання Послуги замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера чи іншого мобільного пристрою.
4.7.   Розклад проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, із способів: розміщення на Веб-сторінці, надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, повідомлення в Telegram, тощо.
4.8.   Під час участі в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, спікера, реклама, нецензурні вислови та інша поведінка, що порушує морально-етичні норми та вимоги чинного законодавства. Виконавець має право анулювати участь Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) без повернення отриманої оплати у випадку порушення ним вищевказаних правил.
4.9.   Використання Замовником отриманої інформації та матеріалів (аудіо-, відеозаписів тощо) допускається тільки в особистих цілях та для особистого використання.
4.10.   Виконавець має право відмовитися від надання Послуг в односторонньому порядку та анулювати доступ  Замовника до обраної Програми у випадку встановлення фактів передачі Замовником Персонального посилання третім особам, розповсюдження  інформації і матеріалів (аудіо, відеозаписів тощо), отриманих в результаті отримання Послуг, третім особам.
4.11.   Виконавець не несе відповідальність за неможливість участі Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах), яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

4.12. Виконавець зобов'язаний надати Замовнику доступ до навчальних матеріалів після внесення повної передоплати вартості послуг за весь строк, вказаний на сайті. Також, надати доступ до навчальних матеріалів після закінчення навчання, на строк 30 днів.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:
5.1.  Отримати Послуги на умовах цього Договору.
5.2.  Отримати від Виконавця інформацію про Послуги, що надаються, умови їх надання за телефонами, що вказані на Сайті, або направивши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, чи через форму зворотного зв’язку.
5.3.  Входити до Персонального кабінету під своїм обліковим записом одночасно тільки з однієї точки доступу (персональний комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет, телефону та ін.).
5.4.   Замовник користується всіма правами споживача згідно з діючим законодавством України, що регулює ці правовідносини.

Замовник зобов’язується:
5.5.  Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цим Договором.
5.6.   Надати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення заявки на участь у Програмі. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.
5.7.  Підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв’язку, що забезпечують доступ до Сайту.
5.8.  Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Замовник не має право пред’являти Виконавцю претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті.
5.9.   Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги тощо Виконавця, що викладені у відповідній Програмі.
5.10. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв’язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв’язку Виконавця із Замовником в рамках надання Послуг згідно з цим Договором.

Замовнику забороняється:
5.11.  Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншоти, фотографування та  інших способів зберігання інформації) онлайн заняття (вебінару, тренінгу), що проводиться в рамках надання Послуг згідно з цим Договором .
5.12.   Копіювати, поширювати  у будь-який спосіб аудіо-, відео- ,інформаційні матеріали, записи онлайн заняття (вебінару, тренінгу), отримані в рамках цього Договору.
5.13.   Розповсюджувати матеріали, отримані в рамках вказаного Договору шляхом розшифрування (перекладу аудіо- та відеоматеріалів у текстовий формат) чи перекладу на інші мови.
5.14.   Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали в комерційних цілях шляхом поширення в будь-який спосіб отриманих від Виконавця знань.
5.15.  Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього погодження з Виконавцем.
5.16.   Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, спікерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами Міжнародного права в залежності від території надання Послуг.
5.17.   Передавати та/або надавати доступ до Програми будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ


Виконавець має право:
6.1.  Самостійно визначати форми та способи надання Послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.
6.2.  В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.
6.3.  Самостійно визначати/змінювати дати проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів).
6.4.  Самостійно визначати/змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн занятті (вебінарі, тренінгу) в рамках Програми, функціональні можливості, інтерфейс Веб-сторінки в процесі надання Послуги.
6.5.  Під час проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) Програми здійснювати його фотографування, відео-, аудіозапис та використовувати їх на власний розсуд. Замовник надає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій і надає Виконавцю право оприлюднювати їх  шляхом опублікування на Сайті та в інший спосіб, робити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати і іншим чином використовувати фотографії, аудіо-, відео записи із зображенням та (або) голосом Замовника.
6.6.  Самостійно залучити до надання послуг третіх осіб, у тому числі тренерів.
6.7.  Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного подання  інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Замовником такої інформації.
6.8.  Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати відгук про отримані Послуги, поширювати (публікувати чи в інший спосіб розповсюджувати) результати анкетування (опитування) і відзиви про отримані Послуги із дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.
6.9.  Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Виконавця до Програми без повернення сплачених коштів у наступних випадках:
6.9.1. Надання Замовником недостовірної інформації.
6.9.2. Недотримання Замовником строків та порядку оплати, у випадку здійснення оплати в порядку, передбаченому п. 3.4 Договору.
6.9.3. Порушення Замовником  п.п. 4.11, 4.12, 5.12-5.19 Договору.
6.10.   Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (в тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.
6.11.   В односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов’язується:
6.12.   Надати Послуги належної якості в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
6.13.   Надавати Замовнику інформацію про Послуги, що надаються, умови їх надання.
6.14.   Інформувати Замовника про зміни порядку надання Послуг (дати, розклад трансляцій) шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, із способів: розміщення на Веб-сторінці, надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, Telegram тощо.

7. ГАРАНТІЇ СТОРІН

7.1.  Замовник, приймаючи умови даного Договору, приймає на себе ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов’язаних з використанням знань, умінь, навичок,  отриманих Замовником в ході надання Послуг.
7.2.  Виконавець гарантуючи якість Послуг, що надаються, не надає гарантій на безперебійність,  безпечність, безпомилковість та точну відповідність Послуг очікуванням Замовника щодо змісту Послуг та отриманих ним результатів.
7.3.  Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні та актуальні дані, в тому числі персональні дані, при заповненні Заявки на участь у Програмі, введенні будь-яких реєстраційних даних і здійсненні оплати та не використовує дані інших осіб (в тому числі персональні дані).
7.4.  Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які зашкодили б діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов’язаних договірними відносинами з Виконавцем, або суперечать законодавству України, міжнародним нормам та звичаям ділового обороту; його дії спрямовані на отримання Послуг та в них не міститься злого наміру, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця;
7.5.  Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


8.1.  У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України та положень Договору.
8.2.  Виконавець  не несе відповідальність за неотримання Замовником Послуг по цьому Договору, у випадку:
8.2.1. надання Замовником недостовірної інформації на виконання умов Договору, в тому числі, але не виключно, контактної інформації (e-mail, Viber, Telegram), а також ненадання інформації у разі зміни цих даних, наданих раніше;
8.2.2. Замовник не може отримати Послуги з технічних причин, що не залежать від Виконавця, зокрема, за відсутності у Замовника доступу до мережі Інтернет в результаті дій операторів зв’язку, провайдерів, впливу комп’ютерних вірусів та/або інших шкідливих програм, у зв’язку з відсутністю у нього необхідних програмно-апаратних засобів та/або неналежної оплати такого доступу.
8.3.  Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування або служб, що надають доступ Замовнику до Послуг, які надаються Виконавцем.
8.4.  Виконавець не несе відповідальність за будь-які дії Замовника, в результаті яких було завдано шкоду іншим Замовникам Послуг Виконавця, як і не несе відповідальності за шкоду, завдану Замовнику внаслідок дій інших Замовників Послуг.
8.5.  Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та/або за його суб’єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням і / або негативна суб’єктивна оцінка не є підставами вважати послуги наданими неякісно, або не в узгодженому обсязі.
8.6.  Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх на Сайті (Веб-сторінці) від імені Замовника. 
8.7.  Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, в тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги. 
8.8.  Всі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на засадах врегулювання конфлікту з максимальним врахуванням інтересів Замовника та Виконавця.
8.9.  У разі, якщо Сторони не можуть прийти до згоди із спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають передачі на розгляд суду відповідно до діючого законодавством України.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1.  Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це стало наслідком причин, що настали після набуття Договором чинності та знаходяться поза сферою контролю Сторін. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, масові заворушення, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв‘язку, а також рішення державних органів і таке інше, але не обмежуються ними (далі – форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення не виконуючою Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, засвідченою торгівельно-промисловою палатою, або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник внаслідок рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.
9.2.  Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж  шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме право на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1.   Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього Договору, відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.
10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов’язаною з Виконавця відносинами контролю, з метою ведення бази персональних даних Замовників.
10.3.   Замовник погоджується, що Виконавець не має отримувати жодної додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника до будь-якої особи, пов’язаної з Виконавцем відносинами контролю або у рамках договірних відносин, пов’язаних з наданням послуг.
10.4.   Уся інформація, що стала відома Замовнику у зв’язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (в тому числі паролі доступу до Програм) є конфіденційною інформацією та комерційною таємницею Виконавця.
10.5.   Замовник зобов’язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення та/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

10.6. Виконавець зобов'язується здійснювати необхідні та ефективні юридичні, організаційні та технічні заходи для забезпечення захисту інформації, яку надає Замовник, від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення та будь-яких інших неправомірних дій третіх осіб.

10.7. Виконавець використовує стандартні методи забезпечення безпеки, такі як зашифрований зв'язок, системи мережевого захисту та системи захисту паролем, щоб забезпечити конфіденційність персональних даних.

10.8. Доступ до інформації та персональних даних надається лише уповноваженим співробітникам, які погодилися дотримуватися конфіденційності відповідно до вимог Виконавця.

10.9. Посилання на інші веб-сайти на Сайті надаються виключно для інформаційних цілей. Положення цього договору не поширюються на дії таких веб-сайтів, і Виконавець рекомендує перед передачею персональних даних, за якими можна ідентифікувати особу, ознайомитися з політикою конфіденційності і персональних даних кожного з них.

10.10  Дані можуть використовуватися для таких цілей:

  • ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті;

  • надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту;

  • встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, обробки запитів і заявок від Користувача;

  • надання Користувачеві клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з користуванням послугами;

  • надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та іншої інформації. 

 

10.11. Дані, дозволені для обробки в рамках цього договору, надаються Замовником шляхом заповнення заявки на участь, заповнення реєстраційних форм в особистому кабінеті користувача і включають в себе наступну інформацію:

  • прізвище, ім'я Користувача;

  • контактні телефони Користувача;

  • адреса електронної пошти (e-mail);

  • дата народження Користувача.11. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

 

11.1. Повернення коштів при купівлі курсу не передбачено у випадку, коли Замовнику було надано доступ до першого відеоролику та конспектів до кожного модулю. Такі дії Виконавця вважаються повним виконанням його зобов’язань за цим Договором. Повернення коштів можливе до публікації першого відеоролику.

11.2. Повернення коштів відбувається за допомогою послуг Фінансового агента або з розрахункового рахунку Виконавця.

11.3. Заява про повернення коштів повинна подаватися Замовником Виконавцю у письмовому вигляді із особистим підписом та датою на електронну пошту Виконавця - info@reels-skills.com.ua.

11.4. Для здійснення повернення необхідно вказати в заяві наступні дані: ПІБ, email (вказаний при замовленні), назва послуги (пакету послуг), дату оплати, інформацію про платіж та підтвердження оплати (квитанція), інформація про рахунок з якого здійснена оплата. 

11.5. Після отримання заяви від Замовника Виконавець у строк, що не перевищує 7 (сім) робочих днів обробляє інформацію та надає позитивну або негативну відповідь на заяву.

11.6. Повернення коштів здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання заяви про повернення від Замовника за умови прийняття позитивного рішення Замовником стосовно повернення.

11.7. Замовнику повертається розмір сплачених коштів, але за вирахуванням витрат Виконавця, що можуть включати наступне (перелік не вичерпний): банківська комісія, податки, оплату послуг Фінансового агенту та інше.12. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


12.1.   Усі онлайн заняття (вебінари, тренінги) у формі виступів, лекцій, промов, аудіо та відеопрактики, аудіо-та відеоуроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів,  фонограм та відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цього договору (далі — Матеріали) є об’єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.
12.2.   Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей.
12.3.   Забороняється у будь-який спосіб копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення,  демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація та будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1.   Даний Договір вступає в силу з моменту його укладення, передбаченого п. 2.5 Договору та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.  
13.2.   Даний Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором, із дотриманням умов цього Договору.
13.3.   У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
13.4.   Сторони підтверджують повне й однозначне розуміння ними предмету та змісту цього Договору, прав й обов’язків кожної Сторони, що витікають або пов’язаних з виконанням Договору, суть термінів, вжитих у Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам й волі Сторін.
13.5.   Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.
13.6.   Сторони погоджуються, що до відносин, що виникли між ними на підставі цього Договору, застосовується чинне законодавство України.
13.7.   Сторони вправі в будь-який момент укласти цей договір в формі письмового двостороннього документу.


13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ланет Дабл Клік"

ЄДРПОУ - 43961382
Місце реєстрації: місто Київ, адреса: вул.Котельникова Михайла, будинок № 31, офіс 211

e-mail: info@reels-skills.com.ua